Kategorie
Drzewa

ZNACZENIE MlKROKLIMATYCZNE I SANITARNE DRZEW

Wyrównywanie wilgotności powietrza. W terenie zadrzewionym około 2/3 rocznych opadów zużywają rośliny na transpirację, część dostaje się do atmosfery drogą ewaporacji, zaś 1/3 dostaje się do gleby. W mieście, na skutek odprowadzania dużych ilości wody przez burzowce, a także z powodu wyższej temperatury, względna wilgotność powietrza jest niższa średnio o 5-10% w stosunku do terenów niezurbanizowanych. Optimum względnej wilgotności dla człowieka wynosi w lecie około 65%, w zimie 35%. W warunkach naturalnych nasilenie transpiracji wynosi około 0,2 g/godz z ,1 dcm² powierzchni liścia. Podwyższenie wilgotności powietrza dzięki wytranspirowanej wodzie powoduje, że letnie upały są mniej uciążliwe dla człowieka.

Zmiana składu spektralnego światła. Skład światła słonecznego po przejściu przez korony drzew zmienia się na skutek absorpcji fal cieplnych, tzn. żółtych i czerwonych. Przepuszczane są natomiast promienie zielone i ultrafioletowe, które korzystnie wpływają na wzrok człowieka.

Zdolność tłumienia hałasu. Na podkreślenie zasługuje też znaczenie roślinności w łagodzeniu hałasu miejskiego. Na ulicach miast natężenie dźwięku przekracza często normy dopuszczalne, które wynoszą od 60-75 decybeli (dB). Stwierdzono, że gęsty pas zieleni szerokości około 100 m obniża natężenie dźwięku o około 16 dB. Dotyczy to głównie fal o częstotliwości wysokiej, tj. 1,6-3,2 kHz. Fale o niskiej częstotliwości, tj. poniżej 200 kHz, są w małym stopniu pochłaniane przez roślinność. Dla hałasu powodowanego przez środki komunikacji charakterystyczne są fale o niskich częstotliwościach. Obniżenie hałasu przez roślinność wynika z absorpcji energii i jej rozproszenia przez liście. Ponadto roślinność odpowiednio zlokalizowana może zapobiegać powstawaniu echa. Określa się również tzw. subiektywne odczuwanie ograniczenia hałasu przez roślinność. Przy odpowiedniej szerokości pasów zieleni izolacyjnej składającej się głównie z drzew iglastych uzyskuje się 8-krotne subiektywne zmniejszenie natężenia hałasu. Roślinność o urozmaiconym składzie gatunkowym, a więc odznaczająca się różną budową i ulistnieniem, jest bardziej efektywna pod tym względem. Stwierdzono, że gęste drzewa iglaste oraz krzewy i drzewa o liściach skórzastych i zwartych koronach, w większym stopniu obniżają natężenie hałasu niż drzewa o koronach luźnych, ażurowych.

Rozpatrując korzystny wpływ drzew na mikroklimat i warunki higieniczne miast, warto przypomnieć, że wpływ ten ze względu na zdecydowaną przewagę drzew liściastych jest intensywny w lecie, a ustaje prawie całkowicie w zimie. Dotyczy to głównie takich sfer oddziaływania, jak obniżenie temperatury, poprawa wilgotności powietrza i uaktywnianie jego ruchu, a te właśnie czynniki latem kształtują się w miastach najmniej korzystnie dla mieszkańców.

Należy też podkreślić, że oddziaływanie pozytywne uzyskuje się przez odpowiedni dobór i rozmieszczenie drzew lub całych zad rzewień. Zadrzewienie lub drzewo oddziałują z reguły jednakowo, przy czym znaczenie ich wpływu, w zależności od konkretnych warunków zabudowy i pogody, może być różne. Należy wspomnieć również, że nieodpowiednie rozmieszczenie drzew może spowodować niekorzystne efekty, np. ocienienie, przesłanianie widoczności, tworzenie zastoisk mrozowych, utrudnianie przewietrzania. Na uwagę zasługuje ponadto rola drzew i terenów zieleni jako środowiska ekologicznego korzystnego dla wielu gatunków pożytecznych zwierząt. Dotyczy to szczególnie znaczenia zadrzewień typu parkowego dla ochrony ptactwa.