Wykorzystanie ściętych gałęzi drzew.

Wykorzystanie ściętych gałęzi drzew.

W wyniku przeprowadzonego cięcia następuje zwykle nagromadzenie znacznych ilości gałęzi. Gałęzie takie dawniej zwykle były palone. Obecnie w obrębie miast i osiedli istnieje zakaz ich spalania ze względu na bezpieczeństwo otoczenia i ochronę czystości powietrza. Bardzo często gałęzie takie wywożone są na wysypiska, co ze względu na znaczne objętości tego materiału stwarza kłopoty i koszty związane z załadowaniem oraz transportem.

Obcięte gałęzie stanowią jednak cenny materiał, który może być wykorzystany do różnych celów. Wyjątek stanowią gałęzie drzew opanowanych przez groźne choroby lub szkodniki; takie gałęzie ze względów profilaktycznych należy spalić. Zdrowe gałęzie po rozdrobnieniu stanowią bardzo wartościowy materiał do różnorodnego wykorzystania w ogrodnictwie i w urządzaniu terenów zieleni. Najczęściej używany jest ten materiał do przykrywania powierzchni gleby (ściółkowanie) w sąsiedztwie różnych roślin. Do zalet takiego ściółkowania zaliczyć należy zabezpieczenie gleby przed zaskorupieniem ograniczającym dostęp powietrza do korzeni; ochrona przed bezpośrednim wyparowaniem wody z powierzchni gleby; zapobieganie spływaniu wody po powierzchni podczas obfitych opadów, co jest szczególnie ważne na znacznych pochyłościach; utrudnienie zachwaszczenia powierzchni gleby; ochrona przed głębokim przemarzaniem; dostarczanie składników pokarmowych w miarę postępującego rozkładu oraz sprzyjanie rozwojowi mikroflory i fauny glebowej.

Rozdrobnione gałęzie mogą również być używane jako domieszki rozluźniające dodawane do gleby przy uprawie różnych roślin. Stosowanie w tym celu wymaga jednak 1-3-letniego kompostowania tego materiału. W czasie kompostowania rozdrobnione gałęzie można mieszać z liśćmi, torfem, obornikiem, rozdrobnioną korą oraz innymi materiałami organicznymi. Zależnie od przeznaczenia takiego kompostu, można dodawać do niego również nawozy mineralne i regulować jego odczyn. Dodatkową zaletą kompostowania jest możliwość niszczenia różnych czynników powodujących choroby roślin. Przekompostowane rozdrobnione gałęzie największe zastosowanie znajdują, jak dotychczas, przy ściółkowaniu powierzchni gleby wokół różaneczników (Rhododendron), wielu roślin zimozielonych i niektórych bylin.

Rozdrobnione gałęzie są również z powodzeniem stosowane do tworzenia nawierzchni różnych dróg i ścieżek spacerowych. Sposób ten jest szczególnie godny polecenia w parkach o charakterze naturalistycznym oraz w parkach leśnych, a nawet w lasach posiadających zorganizowane trasy spacerowe. Nawierzchnię taką wykonuje się przez rozścielenie 5-10-centymetrowej warstwy na szerokość uzależnioną od przewidywanej intensywności ruchu nie przekraczającą zwykle 1-1,5 m. Nawierzchnia z rozdrobnionych gałęzi ma nie tylko wygląd harmonizujący z otoczeniem, ale umożliwia wygodne chodzenie o każdej porze roku, co jest szczególnie ważne tam, gdzie ciężkie gliniaste gleby uniemożliwiają spacery w okresie wiosennym i jesiennym lub po deszczu. Ponadto warstwa taka zabezpiecza glebę przed niszczeniem, a nawet polepsza jej właściwości.

Bardzo godne polecenia jest używanie tego materiału do tworzenia nawierzchni placów zabawowych dla dzieci, szczególnie w tych miejscach, gdzie dzieci narażone są na upadki i skaleczenia, a więc najczęściej przy zjeżdżalniach, równoważniach itp.

Rysunek. Maszyna do rozdrabniania gałęzi.

Rozdrobnienie przeprowadza się za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanych maszyn. Za pomocą tych maszyn można rozdrabniać gałęzie o grubości do 80 mm. Niektóre maszyny produkcji zachodniej pozwalają na rozdrabnianie gałęzi o grubości do 120 mm. Większość ze stosowanych do tego celu maszyn posiada urządzenia umożliwiające regulowanie stopnia rozdrobnienia, zależnie od sposobu przeznaczania i wykorzystania tego materiału.