Sznury poziome

Sznury poziome

W dawnych ogrodach ozdobnych sadzono często karłowe jabłonie i grusze wzdłuż ścieżek i prowadzono je w postaci sznurów poziomych. Sznury poziome mogą być jedno lub dwuramienne. Dwuramienne mogą być pojedyncze lub podwójne. Sznury pojedyncze formowane są zwykle na wysokości 0,5 m od ziemi.

Drzewa formowane w postaci sznurów poziomych sadzi się w rzędzie w odległości od 3 do 4 m jedno od drugiego. Między drzewami wbija się krótkie paliki i rozciąga między nimi drut na wysokości 0,5 m lub też 0,5 m i 1,0 m, jeśli sznur ma mieć formę podwójną. Dla uzyskania sznurów jednoramiennych najlepiej jest posadzić wiotkie, nie rozgałęzione okulanty. Można je wówczas przygiąć poziomo i przywiązać do drutu na wymaganej wysokości (rys.).

Rys. Jednoroczny okulant przygięty poziomo i przywiązany do drutu.

W lecie pęd wyrastający na szczycie przewodnika przywiązuje się 3-4 krotnie do drutu, a pozostałe pędy uszczykuje się w analogiczny sposób jak przy formowaniu sznurów skośnych.

W celu uformowania sznurów dwuramiennych trzeba sadzić obficie rozgałęzione okulanty. Po posadzeniu przycina się je na wysokości rozciągniętego drutu i pozostawia dwa rozgałęzienia, które rozpina się  poziomo w dwóch przeciwległych kierunkach.

Rys. Formowanie sznura poziomego dwuramiennego: a — jednoroczny okulant po posadzeniu; b — okulant po cięciu z pozostawionymi dwoma pędami, c — pędy przygięte do położenia poziomego.

Przy braku okulantów rozgałęzionych można posadzić nierozgałęzione. Formowanie dwóch ramion odbywa się wówczas w ciągu lata. Dwa pędy wybiera się już w czerwcu i przywiązuje do drutu. Pozostałe zbędne pędy uszczykuje się trzykrotnie w ciągu lata nad 2—3 liściem. W drugim i trzecim roku kontynuuje się przywiązywanie przewodnika do drutu prowadząc go aż do zetknięcia się z ramieniem sąsiedniego drzewa.

W celu uformowania sznurów poziomych podwójnych trzeba zostawić przewodnik po przygięciu pierwszej pary pędów. Kiedy przewodnik dorośnie do drugiego drutu wybieramy ponownie dwa pędy i przyginamy je tworząc drugą parę ramion. Ponad nimi przewodnik należy usunąć.

Cięcie uformowanych sznurów poziomych jest identyczne jak sznurów pionowych lub skośnych (rys.).

Rys. Sposób cięcia pędów jednorocznych na sznurze poziomym.

Najlepsze wyniki daje cięcie letnie uzupełniane cięciem wiosennym.

Formy U i Y

Formujemy je podobnie jak sznury pionowe. Najłatwiej jest je uzyskać sadząc nierozgałęzione okulanty. Po przycięciu okulanta na wysokości 40 cm od ziemi należy wybierać latem dwa pędy, które odpowiednio przygina się i przywiązuje do podpór. Wszystkie pozostałe pędy należy uszczykiwać co parę tygodni na 2-3 liście. Dalsze postępowanie jest takie, jak ze sznurami pionowymi.