LEGISLATÍVA O STROMOCH

LEGISLATÍVA O STROMOCH

Stromové porasty sa všeobecne chápu ako výsadba stromov mimo mesta. Táto forma stromov je predmetom dosť účinnej právnej ochrany. Podľa nariadenia ministra lesného a drevárskeho priemyslu z 10 značka 1960 r. (Dz. Z. M.L.. i P.D.. č. A - 5, položka. 49 a z 1971 r. č 5, položka. 48) rozlišujú sa tieto druhy stromov: na statku, v teréne, intramedulárne, pastvina midlands, voda, pri ceste, na mieste a iné. Čl. 144 § 2 rozlišuje nasledujúce priestupky proti týmto stromom: 1) odstránenie, 2) zničenie, 3) poškodenie stromov a kríkov tvoriacich cesty alebo ochranné stromy.

V súčasnosti je pre všetky druhy stromov vytvorená jednotná právna ochrana (Vestník zákonov. s 1971 r. Nie 12 položka. 116 z. 20 Smieť 1971 r.). Za tieto trestné činy sú vysoké pokuty, t.j.. väzenie do 3 mesiacov, trest obmedzenia slobody do 3 mesiacov alebo pokuta do 5000 PLN. Bez ohľadu na uloženie jedného z vyššie uvedených základných trestov, priestupkový tribunál môže nariadiť prekročenie až do 1000 PLN.

Cestné stromy. Ochrana stromov pri ceste je upravená v niekoľkých nižšie uvedených zákonoch. Zákon z 29 značka 1969 r. o verejných komunikáciách (Dz. U. č 20, položka. 90 a z 1971 č 12, položka. 115) zakazuje svojvoľné odstraňovanie a ničenie stromov.

Spôsob a podmienky odstraňovania stromov zo stromov pri ceste sú uvedené v § 20 i 21 odstavec. 2 Nariadenie ministra komunikácií z 1 značka 1963 r. o stromoch na verejných komunikáciách pod dohľadom ministra dopravy (Dz. U. č 9, položka. 55). Výrub stromov po cestách môže vykonávať správa ciest so súhlasom miestnych poľnohospodárskych a lesných úradov.

Novším právnym aktom je nariadenie ministra z. Economy Ter. v Side. Environment Journal. Sada č 51 položka. 332 z. 11 decembra 1972 r. o stromoch na verejných komunikáciách v rámci činnosti ministra hospodárstva. Mať. v Side. Prostredie. Nasledujúce odseky sú venované týmto záležitostiam:

V odseku 6 p. 2 ustanovený, že na novonavrhovaných alebo modernizovaných cestách je najmenšia šírka pásu pôdy pre jeden rad stromov, v ktorých musia byť vykopávky zakázané 3 m.

Podľa paragrafu 5 p. 1 výsadba ciest stromami alebo kríkmi sa môže uskutočňovať iba na základe technických investičných projektov schválených príslušnými orgánmi.

Odstavec 8 p. 1 zaväzuje orgány zaoberajúce sa záležitosťami hospodárenia s pôdou a ochranou životného prostredia zabezpečiť neustálu starostlivosť o stromy a kríky v jazdnom pruhu.

Osoba vykonávajúca stavebné práce pozdĺž komunikácií je povinná podľa odseku 8 p. 2 robiť:

- oznámenie o plánovaných prácach príslušným orgánom;

- zabezpečenie stromov proti poškodeniu a dodržiavanie odporúčaní orgánov zodpovedných za obhospodarovanie pôdy a ochranu životného prostredia.

Podľa paragrafu 9 p. 1 rezanie korún stromov potrebné v súvislosti s prevádzkou nadzemných káblov a budov, ako aj v súvislosti s osadením dopravných značiek, osvetlenie komunikácií a iné nevyhnutné nehody sa môžu vykonávať iba so súhlasom miestnej správy a orgánu ochrany životného prostredia, pod ich dohľadom, či už podnikmi alebo zelenými rastlinami. Tiež odstraňovanie stromov a kríkov z bezpečnostných dôvodov, zdravotné alebo estetické, ako aj výrub stromov prejavujúcich príznaky choroby možno vykonať so súhlasom miestneho orgánu riadenia a ochrany životného prostredia (§ 9 s.2). Okrem odstraňovania rastlín v situáciách uvedených na str. 1 i 2 podliehajú odstráneniu (§ 9 p. 3):

1) mŕtve stromy a kríky,

2) nafukuje,

3) stromy a kríky, ktorých opustenie by sťažilo alebo znemožnilo rekonštrukciu cesty,

4) stromy a kríky, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky obmedzením viditeľnosti na vzdialenosti menšie, ako určuje príslušná technická norma,

5) stromy a kríky, ktorých odstránenie vyplýva z implementácie a plánov omladenia alebo modernizácie (§ 9, p. 3).

Odstránenie stromu, ktorý je prírodnou pamiatkou, je možné vykonať iba v nevyhnutných prípadoch a vyžaduje si to, že orgán správy pôdy a ochrany životného prostredia získa súhlas príslušného orgánu ochrany prírody (§ 9 p. 4). Odstavec 10 obsahuje zákazy nevyhnutné na ochranu stromov pozdĺž komunikačných trás. Okrem iného je to na cestách zakázané: svojvoľné odstraňovanie stromov a kríkov, ničenie a poškodzovanie stromov a kríkov, lámanie konárov, lúpanie kôry, vykopanie zeme na vzdialenosť menšiu ako 1,5 m od stromov a kríkov, kropenie soľou alebo inými chemikáliami alebo poliatie (kropenie) chodníky a pôda okolo stromov a kríkov, skladovanie snehu a nečistôt z povrchov vozoviek ošetrených chemickými prostriedkami pod stromami a kríkmi. Táto časť, bohužiaľ, nešpecifikuje trestné sankcie.