Kategórie
Stromy

Ochrana stromov na staveniskách

Ochrana stromov na staveniskách. Na stavbách sú často poškodené stromy. Existuje niekoľko receptov, čo by malo - pri ich rešpektovaní - zabrániť poškodeniu stromov na stavbách.

Zákon z 31.1.1961 r. (Stavebny zakon) Dz. U. č 7/61 položka. 16 čl. 46 p. 3 vyhlasuje m. v „že existujúce stromy a kríky na stavenisku, ak nie sú určené na likvidáciu, by mali byť počas stavebných prác riadne zabezpečené. Minimálne požadované vzdialenosti stromov a kríkov od budov a sieťových zariadení sú uvedené v predpise č 5 Minister mestského hospodárstva. Dz. Bud. Nie 8/65 z 4 Februára 1965 r. o zavedení technickej normy pre ulice a námestia miest:

Najkratšia vzdialenosť zelene od budov a zariadení (m)

k osi kmeňov stromov pre kríky
Z okraja vonkajších stien budov hore 7 m na výšku 5,0 1,5
Z okrajov vonkajších stien stavebných predmetov dole 7 m na výšku 4,0 1,5
Od nohy alebo vnútorného okraja nosných stien strmých svahov, terasy a pod.. 1,0 0,5
Z plotov s výškou. 2 ma viac 4,0 1,0
Od plotov k 2 m na výšku 2,0 1,0
Z osi stožiarov a pólov osvetľovacej siete, trakcia, stĺpec 2,0
Z okraja parkov a záhradných chodníkov 0,75 0,40
Z podzemných sietí a) z plynového potrubia 2,00 2,00
b) z potrubia diaľkového vykurovania 2,00 1,00
c) z vodovodných a kanalizačných potrubí 1,00 1,00
d) z elektrických káblov 1,5 0,8
e) od krajnice cesty 2,0 0,5

Vyššie uvedené vzdialenosti platia pre stromy s vrchlíkom nie väčším ako 4 m v priemere.

Toto nariadenie je v odseku 3.3.2. ukladá dodatočné meranie nadmorskej výšky plánovanej ulice spolu s terénnymi prevýšeniami existujúceho hodnotného porastu stromov. Rovnaký zákon je stanovený, že v prípade, že je povrch vydláždený, výsadba do otvorených misiek 1,5 cm×1,5 m. Nariadenie ministra miestneho hospodárstva a ochrany životného prostredia Dz. U. Nie 4/73 položka. 29 z 20.1.1973 r. okrem iného znepokojuje. určenie miest realizácie stavebných investícií a štátneho stavebného dozoru nad obecnou stavbou. Okrem toho existujú nariadenia na ochranu stromov lokálne v jednotlivých mestách, napr.. vo Varšave nariadenie prezídia Národnej rady Európskej únie. sv. Varšava. Dz. Vestník č 6 položka. 45 z 13 Marca o ochrane zelene v oblasti. sv. Varšava. Okrem iného je v tejto oblasti zakázané akýmkoľvek spôsobom ničiť verejnú zeleň a akýmkoľvek spôsobom rúbať a ničiť stromy,, do ktorého majetku patria (§ 1).

V prípade, keď plocha zaberaná verejnou zeleňou musí súvisieť so stavebnými prácami, búracie a investičné projekty, dočasne využité, osoba vykonávajúca tieto práce je povinná sa o to postarať, aby bol stojan správne chránený pred znehodnotením alebo poškodením. Po ukončení prác by mali zeleň zrekonštruovať stavebné firmy, ktoré práce na ich náklady uskutočnia, do správneho stavu, predovšetkým by mal byť terén vyrovnaný, trávniky vykopané a zasiate, a prípadné poškodenie stojanu bolo opravené (§ 2).

Ak je to potrebné, vyrežte stromy, aj čiastočne uschnutý, Užívateľ pôdy by mal získať povolenie od príslušného mestského úradu. Toto oddelenie spĺňa podmienky na odstránenie stromu po konzultácii so zástupcom Ligy za ochranu prírody (§ 3).

Vďaka svojej vzácnosti, 5 druhy stromov, menovite tis, Jazyk, otcovská breza, divoký služobný strom a švédsky horský popol, spadá pod ochranu druhov v celej krajine na základe nariadenia ministra lesného a drevárskeho priemyslu z 28 Februára 1957 r. o zavedení druhovej ochrany rastlín (Dz. U. č 15, položka. 78). Dá sa to konštatovať, že je dosť zákonov, na ochranu stromov. Jeho úplnú účinnosť však možno zabezpečiť vedomým dodržiavaním predpisov a dôsledným presadzovaním faktormi zodpovednými za stav vegetácie.