Kategorie
Drzewa

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE DRZEW

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE DRZEW

Pod pojęciem zadrzewień rozumiane są na ogół zadrzewienia poza terenami miast. Ta forma zadrzewień jest przedmiotem dosyć skutecznej ochrony prawnej. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 marca 1960 r. (Dz. Urz. M.L. i P.D. nr A—5, poz. 49 i z 1971 r. nr 5, poz. 48) rozróżnia się następujące typy zadrzewień: przyzagrodowe, śródpolne, śródłąkowe, śród pastwiskowe, przywodne, przydrożne, przyzakładowe i inne. Art. 144 § 2 rozróżnia następujące przewinienia wobec tych zadrzewień: 1) usuwanie, 2) niszczenie, 3) uszkodzenie drzew i krzewów stanowiących zadrzewienie przydrożne lub ochronne.

Obecnie stworzono jednolitą ochronę prawną dla zadrzewień wszystkich typów (Dz.U. z 1971 r. Nr 12 poz. 116 z dn. 20 maja 1971 r.). Za wymienione przewinienia przewidziano wysokie kary, tj. karę aresztu do 3 miesięcy, karę ograniczenia wolności do 3 miesięcy lub karę grzywny do 5000 zł. Niezależnie od wymierzenia jednej z powyższych kar zasadniczych, kolegium do spraw wykroczeń może orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł.

Zadrzewienia przydrożne. Sprawy ochrony zadrzewień przydrożnych reguluje kilka niżej przytoczonych ustaw. Ustawa z dnia 29 marca 1969 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 20, poz. 90 i z 1971 nr 12, poz. 115) zabrania samowolnego usuwania i niszczenia drzew.

Sposób i warunki usuwania drzew z zadrzewień przydrożnych określa § 20 i 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie zadrzewienia dróg publicznych podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji (Dz. U. nr 9, poz. 55). Wyrąb drzew przy drogach może być prowadzony przez zarząd dróg za zgodą organów do spraw rolnych i leśnych władz terenowych.

Nowszym aktem prawnym jest Rozporządzenie Min. Gospodarki Ter. i Ochr. Środowiska Dz. Ustaw nr 51 poz. 332 z dn. 11 grudnia 1972 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych objętych zakresem działalności Ministra Gosp. Ter. i Ochr. Środowiska. Sprawom tym poświęcone są następujące paragrafy:

W paragrafie 6 p. 2 ustalono, że na drogach nowo projektowanych lub modernizowanych najmniejsza szerokość pasa ziemi dla jednego rzędu drzew, w którym są zabronione wykopy musi wynosić 3 m.

Według paragrafu 5 p. 1 obsadzanie dróg drzewami lub krzewami może być dokonywane tylko na podstawie projektów technicznych inwestycji zatwierdzonych przez właściwe organy.

Paragraf 8 p. 1 zobowiązuje organy zajmujące się sprawami gospodarki terenowej i ochrony środowiska do zapewnienia stałego pielęgnowania drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego.

Prowadzący roboty budowlane wzdłuż dróg obowiązany jest zgodnie z paragrafem 8 p. 2 do:

— zawiadomienia o zamierzonych robotach odpowiednich organów;

— zabezpieczenia zadrzewienia przed uszkodzeniem i stosowanie się do zaleceń organów odpowiedzialnych za sprawy gospodarki terenowej i ochrony środowiska.

W myśl paragrafu 9 p. 1 cięcie koron drzew niezbędne w związku z eksploatacją przewodów nadziemnych i budynków, jak również w związku z ustawianiem znaków drogowych, oświetleniem dróg oraz innych koniecznych wypadkach może być dokonywane tylko za zgodą organu do spraw gospodarki terenowej i ochrony środowiska władz terenowych, pod ich nadzorem albo przez przedsiębiorstwa lub zakłady zieleni. Również usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, zdrowotnych lub estetycznych oraz wycinanie drzew wykazujących objawy chorobowe może być dokonywane za zgodą organu do spraw gospodarki terenowej i ochrony środowiska (§ 9 p.2). Oprócz usuwania roślin w sytuacjach określonych w p.p. 1 i 2 usunięciu podlegają (§ 9 p. 3):

1) drzewa i krzewy martwe,

2) wykroty,

3) drzewa i krzewy, których pozostawienie utrudniałoby lub uniemożliwiałoby przebudowę drogi,

4) drzewa i krzewy, które zagrażają bezpieczeństwu na drodze przez ograniczenie widoczności na odległościach mniejszych niż określona odpowiednim normatywem technicznym,

5) drzewa i krzewy, których usunięcie wynika z realizacji i planów odmłodzenia lub modernizacji (§ 9, p. 3).

Usunięcie drzewa będącego pomnikiem przyrody może być dokonane tylko w koniecznych wypadkach i wymaga, aby organ do spraw gospodarki terenowej i ochrony środowiska uzyskał na to zgodę odpowiedniego organu do spraw ochrony przyrody (§ 9 p. 4). Paragraf 10 zawiera zakazy istotne dla ochrony drzew przy ciągach komunikacyjnych. Między innymi zabronione jest przy drogach: samowolne usuwanie drzew i krzewów, niszczenie i uszkadzanie drzew i krzewów, łamanie gałęzi, obdzieranie kory, rozkopywanie ziemi w odległości mniejszej niż 1,5 m od drzew i krzewów, sypanie soli lub innych środków chemicznych lub polewanie (posypywanie) nimi chodników i ziemi wokół drzew i krzewów, składowanie pod drzewami i krzewami śniegu i nieczystości pochodzących z nawierzchni dróg oczyszczonych środkami chemicznymi. Niestety w paragrafie tym nie określono sankcji karnych.