Odstępy i odległości sadzenia drzew

Odstępy i odległości sadzenia drzew.

Aby właściwie ustalić odstępy między sadzonymi drzewami należy uwzględniać osiąganą wielkość, a przede wszystkim zasięg korony. Drzewa sadzone dla celów plastycznych i dekoracyjnych powinny mieć zapewnione warunki przestrzenne umożliwiające ukształtowanie właściwych cech bryłowych i pokrojowych koron. Zbyt małe odstępy sadzenia powodują, że drzewa, zwierając się koronami, zniekształcają się a więc zmniejsza się lub w ogóle zostaje stracona ich wartość pokrojowa. Może też dojść do zamierania części koron pozbawionych światła. Mniejsze odstępy sadzenia mogą być stosowane w komponowanych układach drzew pod warunkiem, że czyni się to świadomie, z zamiarem usunięcia części drzew w pewnym wieku. Aby można było jednak działać w ten sposób, należy zapewnić odpowiednio opracowaną koncepcję projektową i właściwą dokumentację. Trzeba tu dodać, że przy prowadzeniu właściwej gospodarki, usuwane drzewa mogą być doskonałym materiałem, nadającym się do przesadzenia. Niewielkie odstępy między drzewami stosowane są bardzo często gdy zakłada się zadrzewienia, w których nie chodzi o wykorzystanie wartości dekoracyjnych do określonych kompozycji, a jedynie stworzenie w możliwie krótkim czasie zwartych masywów drzew. Jednak zawsze drzewa sadzone w większych odstępach lepiej się rozwijają i są znacznie zdrowsze, a wykonywanie przy nich różnych zabiegów pielęgnacyjnych jest łatwiejsze. Pod luźno rozmieszczonymi drzewami możliwe jest stosowanie wielu roślin tworzących różne rodzaje pokrycia roślinnego, runa parkowego, a nawet utrzymanie trawnika. Pod nadmiernie zagęszczonymi drzewami utrzymanie jakiejkolwiek roślinności na powierzchni gleby jest bardzo trudne. Od projektantów wymaga się coraz częściej takiego rozmieszczania drzew na określonym terenie, które nie utrudnia poruszania się wysokowydajnych maszyn do koszenia trawników.

Sadzone drzewa nie powinny wchodzić w kolizję z różnymi urządzeniami, budynkami itp.; dotyczy to zarówno części nadziemnych jak i podziemnych tych roślin. Dopuszczalne minimalne odległości sadzenia drzew od różnych elementów regulują specjalne przepisy. Tak więc należy zachować odległość co najmniej 4 m od budynku, 2 m od słupów sieci trakcyjnej i oświetleniowej, 0,75 m od krawędzi dróg dla ruchu pieszego, 2 m od krawężnika jezdni, 2 m od linii przewodu gazowego, 2 m od krawędzi kanału sieci ciepłowniczej, 1 m od linii przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 1,5 m od linii kabli elektrycznych itp.