Ochrona ptaków jako skuteczna metoda zwalczania szkodników drzew

Ochrona ptaków jako skuteczna metoda zwalczania szkodników drzew.

Na uwagę zasługuje również ochrona ptaków jako jedna z biologicznych metod ochrony drzew. Ptaki wzbogacają biocenozę parków i innych zadrzewień, dostarczają przy tym człowiekowi wrażeń słuchowych i wzrokowych. Prawie wszystkie gatunki rodzimych ptaków śpiewających i owadożernych są chronione rozporządzeniem Ministra LiPD z dnia 4.11.1952 r. (Dz.U. nr 45, poz. 307 z 1953). Bardzo popularną formą opieki jest tzw. ochrona czynna ptaków pożytecznych. Działalność ta polega na zapewnieniu dogodnych warunków gniazdowania oraz na dokarmianiu w okresie zimowym. Wiele spośród najpożyteczniejszych ptaków, jak: sikory, dzięcioły, szpaki, pliszki, muchołówki, sowy, zamieszkuje dziuple; są to tzw. dziuplaki. W wyniku usuwania starych drzew oraz zabezpieczenia ubytków drewna pogarszają się warunki bytowe tych dziuplaków. Jednakże chętnie korzystają one zastępczo z gniazd sztucznych, tzw. skrzynek lęgowych. Bardzo popularne są w Polsce skrzynki czterech typów zaprojektowane przez J. Sokołowskiego. Opis techniczny skrzynek lęgowych podany jest w pracy „Ochrona roślin” PWRiL, Warszawa 1956.

Typ pierwszy przeznaczony jest wyłącznie dla sikor. Typ drugi — dla sikor, kowalika, pełzacza, kręto-głowa, muchołówki żałobnej, pliszki, dzięcioła małego. Typ trzeci jest uniwersalny; obok uprzednio wymienionych gatunków zamieszkują go szpaki i dzięcioły. Typ czwarty przeznaczony jest dla dudka, gołębia siniaka, kraski, pustułki i sów. Należy wywieszać skrzynki wszystkich typów w celu korzystnego urozmaicenia składu gatunkowego ptaków w stosunku typów 1:2:3:4 = 2:3:3:1.

Skrzynki należy zawieszać mocno, skierowane otworkami wejściowymi na wschód lub południowy wschód, lekko pochylone do przodu, co zapobiega dostawaniu się wody do środka.

Zasiedlaniu ptaków wijących gniazda sprzyja występowanie gęstych skupin krzewów i drzew. Ptaki zasiedlają najchętniej drzewa i krzewy o dużej zdolności rozgałęzienia się oraz mających kłujące kolce, ciernie, igły itp., co chroni ich gniazda przed drapieżnikami.

W parkach i lasach wykłada się odpowiedni pokarm dla ptaków w okresie od listopada do marca. Budowa i rozmieszczenie karmników powinny zapewnić ochronę pokarmu przed śniegiem i deszczem. Wiele ptaków chętnie korzysta z przygotowanych pojników. Gniazda na drzewach należy w niektórych wypadkach chronić przed kotami stosując urządzenia ochronne.