Nawożenie drzew

Zachodzi więc zasadnicza różnica pomiędzy nawożeniem roślin rolniczych i ogrodniczych, a nawożeniem drzew w warunkach miejskich. Nawozy azotowe używane do nawożenia drzew powinny się odznaczać — jak wspomniano — powolnym działaniem, przy czym najlepiej azot dawać w nawozach organicznych.

W różnych krajach stosuje się różne nawozy organiczne jak kompost, dobrze sfermentowaną gnojówkę, obornik (koński), krew zwierzęcą, wytłoki z nasion bawełny, mączkę kostną itp.

Tabela. Zawartość procentowa podstawowych składników pokarmowych w nawozach organicznych.

W tabeli podano zawartość składników mineralnych w różnych nawozach organicznych.

W Polsce produkowane są przez Zakłady Azotowe w Kędzierzynie wolno działające nawozy azotowe Agroform i Agramid K-1. Nawozy te wytwarzane są na bazie mocznika i formaldehydu i zawierają od 28% (Agramid) do 36% (Agroform) azotu o różnym stopniu rozpuszczalności. Rozpuszczalność Agramidu wynosi 50% po 22 tygodniach. Agramid można mieszać z nawozami fosforowymi i potasowymi. Stosowanie nawozów organicznych napotyka jednak różne trudności, ograniczające rozmiary ich użytkowania. Dlatego coraz większe zastosowanie znajdują nawozy mineralne. Najlepiej do tego celu nadają się nawozy wieloskładnikowe.

Tabela. Zawartość procentowa podstawowych składników pokarmowych oraz mikroelementów w nawozach wieloskładnikowych produkowanych w Polsce.

W tabeli podano zawartość składników pokarmowych w nawozach wieloskładnikowych produkowanych w Polsce.

Skład Flory w stosunkowo największym stopniu odpowiada wymaganiom drzew ozdobnych. Natomiast skład Plonu, Mikro i Azotofoski bardziej odbiegają od formuły nawożenia.tych roślin. Mimo to z powodzeniem mogą być stosowane, jeżeli proporcje podstawowych składników zmieni się przez dodanie odpowiednich nawozów jednoskładnikowych.

Oprócz stałych nawozów wieloskładnikowych istnieją również płynne nawozy wieloskładnikowe.

W niektórych specyficznych przypadkach może zaistnieć potrzeba uzupełniania mikroelementów w glebie. Do decyzji takiej potrzebna jest jednak zawsze dokładna analiza chemiczna gleby.

Drzewa ozdobne nawozi się najczęściej dwoma sposobami — powierzchniowo i wgłębnie. Nawożenie dolistne w nawożeniu drzew ozdobnych nie znalazło, jak dotąd, praktycznego zastosowania. Wybór sposobu nawożenia uzależniony jest od celu uprawy i konkretnych warunków wzrostu drzew.

Nawożenie powierzchniowe

Nawożenie powierzchniowe polega na rozmieszczeniu nawozu na powierzchni gleby pod drzewem i może być skuteczne jedynie, gdy zapewni się możliwość wnikania roztworu nawozu do gleby oraz jej przewietrzanie. Warunki takie istnieją jeśli pod drzewami nie ma umocnionych nawierzchni, zadarnienia itp. Po nawożeniu powierzchniowym wskazane jest przemieszanie gleby oraz intensywne podlewanie w celu wpłukania nawozu w strefy zasięgu korzeni drzew. Jeżeli ten sposób nawożenia stosowany jest w wypadku utrzymywania trawników pod drzewami, należy liczyć się ze wzmożonym wzrostem i można w ten sposób wywołać niekorzystne dla drzewa „przechwytywanie” wody i składników pokarmowych. Na glebach ciężkich utrzymywanie trawników pod drzewami może się przyczynić do zmniejszania przewiewności gleby. Poszczególne składniki pokarmowe odznaczają się różną rozpuszczalnością w wodzie. Dlatego do korzeni drzew dotrą najszybciej łatwo rozpuszczalne w wodzie związki azotu i potasu, znacznie wolniej rozpuszczone zostaną i dotrą do korzeni związki fosforu. Efektywny stosunek N:P:K uzależniony jest więc również od szybkości rozpuszczania się poszczególnych składników; między innymi podatnością związków potasu na wpłukiwanie uzasadniony jest duży udział potasu w mieszance. Do nawożenia powierzchniowego najlepiej używać wodnych roztworów nawozów mineralnych. Przy podlewaniu drzew ulicznych nawozy mogą być dodawane w odpowiedniej ilości do wody.