Kategorie
Stromy

LEGISLATIVA STROMŮ

LEGISLATIVA STROMŮ

Stromové porosty jsou obecně chápány jako výsadby stromů mimo město. Tato forma stromů je předmětem poměrně účinné právní ochrany. Podle nařízení ministra lesnictví a dřevařského průmyslu 10 značka 1960 r. (Dz. Z. M.L.. i P.D.. č. A - 5, položka. 49 a z 1971 r. Ne 5, položka. 48) rozlišují se následující druhy stromů: na statku, v oboru, intramedulární, pastviny midlands, voda, silnice, na místě a další. Umění. 144 § 2 rozlišuje následující přestupky proti těmto stromům: 1) odstranění, 2) zničení, 3) poškození stromů a keřů tvořících silniční nebo ochranné stromy.

V současné době byla vytvořena jednotná právní ochrana pro všechny druhy stromů (Journal of Laws. s 1971 r. Ne 12 položka. 116 z. 20 Smět 1971 r.). Za tyto trestné činy jsou vysoké pokuty, tj.. uvěznění do 3 měsíce, trest omezení svobody na 3 měsíce nebo pokuta až 5000 PLN. Bez ohledu na uložení jednoho z výše uvedených základních trestů, přestupkový tribunál může nařídit překročení částky až 1000 PLN.

Silniční stromy. Ochrana stromů na silnicích je upravena několika níže uvedenými zákony. Zákon o 29 značka 1969 r. o veřejných komunikacích (Dz. U. Ne 20, položka. 90 a z 1971 Ne 12, položka. 115) zakazuje svévolné odstraňování a ničení stromů.

Způsob a podmínky odstraňování stromů ze silničních stromů jsou stanoveny v § 20 i 21 odstavec. 2 Nařízení ministra komunikací 1 značka 1963 r. o stromech na veřejných komunikacích podléhající dohledu ministra dopravy (Dz. U. Ne 9, položka. 55). Kácení stromů po silnicích může provádět správa silnic se souhlasem místních zemědělských a lesních úřadů.

Novějším právním aktem je nařízení ministra. Ekonomika ter. v Side. Environment Journal. Sada č 51 položka. 332 z. 11 prosince 1972 r. o stromech na veřejných komunikacích v rámci činnosti ministra hospodářství. Mít. v Side. Prostředí. Následující odstavce jsou věnovány těmto záležitostem:

V odstavci 6 p. 2 stanovena, že na nově navržených nebo modernizovaných silnicích je nejmenší šířka pásu půdy pro jednu řadu stromů, ve kterých musí být vykopávky zakázány 3 m.

Podle odstavce 5 p. 1 výsadbu silnic se stromy nebo keři lze provádět pouze na základě technických investičních projektů schválených příslušnými orgány.

Odstavec 8 p. 1 ukládá orgánům zabývajícím se správou půdy a ochranou životního prostředí povinnost zajistit trvalou péči o stromy a keře v jízdním pruhu.

Osoba provádějící stavební práce podél silnic je povinna podle odstavce 8 p. 2 dělat:

- oznámení zamýšlených prací příslušným orgánům;

- zabezpečení stromů proti poškození a dodržování doporučení orgánů odpovědných za hospodaření s půdou a ochranu životního prostředí.

Podle odstavce 9 p. 1 řezání korun stromů nutné v souvislosti s provozem nadzemních kabelů a budov, a také v souvislosti se zřizováním dopravních značek, osvětlení silnic a další nezbytné nehody lze provádět pouze se souhlasem místní správy a orgánu ochrany životního prostředí, pod jejich dohledem, a to buď podniky, nebo zelenými rostlinami. Rovněž odstraňování stromů a keřů z bezpečnostních důvodů, zdravotní nebo estetické, jakož i kácení stromů vykazujících příznaky nemoci lze provádět se souhlasem místního orgánu pro správu a ochranu životního prostředí (§ 9 str.2). Kromě odstraňování rostlin v situacích uvedených na str. 1 i 2 podléhají odstranění (§ 9 p. 3):

1) mrtvé stromy a keře,

2) bobtná,

3) stromy a keře, jehož opuštění by ztížilo nebo znemožnilo rekonstrukci silnice,

4) stromy a keře, které ohrožují bezpečnost silničního provozu omezením viditelnosti na vzdálenosti menší, než stanoví příslušná technická norma,

5) stromy a keře, jejichž odstranění vyplývá z realizace a plánů omlazení nebo modernizace (§ 9, p. 3).

Odstranění stromu, který je přírodní památkou, lze provést pouze v nezbytných případech a vyžaduje to, že orgán správy půdy a ochrany životního prostředí získá souhlas příslušného orgánu ochrany přírody (§ 9 p. 4). Odstavec 10 obsahuje zákazy nezbytné pro ochranu stromů podél komunikačních cest. Mimo jiné je to zakázáno na silnicích: svévolné odstraňování stromů a keřů, ničit a poškozovat stromy a keře, lámání větví, loupání kůry, kopání země ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stromů a keřů, kropení solí nebo jiných chemikálií nebo nalévání (kropení) chodníky a země kolem stromů a keřů, skladování sněhu a nečistot z povrchů vozovek ošetřených chemickými prostředky pod stromy a keři. Tato část bohužel neurčuje trestní sankce.