Kategorie
Stromy

Ochrana stromů na stavbách

Ochrana stromů na stavbách. Na staveništích jsou často poškozovány stromy. Existuje několik receptů, což by při jejich respektování mělo zabránit poškození stromů na staveništích.

Zákon o 31.1.1961 r. (Stavební zákon) Dz. U. Ne 7/61 položka. 16 umění. 46 p. 3 prohlašuje m. v „že existující stromy a keře na staveništi, pokud nejsou určeny k likvidaci, by měly být během stavebních prací řádně zajištěny. Minimální požadované vzdálenosti stromů a keřů od budov a síťových zařízení jsou stanoveny v nařízení č 5 Ministr městského hospodářství. Dz. Pupen. Ne 8/65 z 4 Únor 1965 r. o stanovení technické normy pro ulice a náměstí:

Nejkratší vzdálenost zeleně od budov a zařízení (m)

k ose kmenů stromů pro keře
Z okraje vnějších stěn budov nahoře 7 m na výšku 5,0 1,5
Z okrajů vnějších stěn stavebních objektů níže 7 m na výšku 4,0 1,5
Od nohy nebo od vnitřního okraje opěrných zdí strmých svahů, terasy atd.. 1,0 0,5
Z plotů o výšce. 2 ma více 4,0 1,0
Od plotů k 2 m na výšku 2,0 1,0
Z osy stožárů a pólů osvětlovací sítě, trakce, sloupec 2,0
Z okraje parkových a zahradních cest 0,75 0,40
Z podzemních sítí a) z plynového potrubí 2,00 2,00
b) z potrubí dálkového vytápění 2,00 1,00
C) z vodovodních a kanalizačních potrubí 1,00 1,00
d) z elektrických kabelů 1,5 0,8
E) od obrubníku 2,0 0,5

Výše uvedené vzdálenosti platí pro stromy s vrchlíkem nejvýše 4 m v průměru.

Toto nařízení je v odstavci 3.3.2. ukládá dodatečné měření nadmořské výšky plánované ulice spolu s terénními nadmořskými výškami stávajícího cenného stromového porostu. Stejný zákon je stanoven, že v případě, že je povrch obložen, výsadba v otevřených miskách 1,5 cm×1,5 m. Nařízení ministra místní ekonomiky a ochrany životního prostředí Dz. U. Ne 4/73 položka. 29 z 20.1.1973 r. mimo jiné. stanovení míst realizace stavebních investic a státního stavebního dozoru nad obecnou výstavbou. Kromě toho existují předpisy na ochranu stromů lokálně v jednotlivých městech, např.. ve Varšavě nařízení předsednictva Národní rady. Svatý. Varšava. Dz. Deník č 6 položka. 45 z 13 Března o ochraně zeleně v oblasti. Svatý. Varšava. Mimo jiné je v této oblasti zakázáno jakýmkoli způsobem ničit veřejnou zeleň a jakýmkoli způsobem kácení a ničení stromů,, do jehož majetku patří (§ 1).

V případě, kdy plocha zabraná veřejnou zelení musí souviset se stavebními pracemi, demoliční a investiční projekty, dočasně využívány, osoba provádějící tyto práce je povinna se o to postarat, že je stojan řádně chráněn proti poškození nebo poškození. Po dokončení prací by měla být zeleň obnovena stavebními společnostmi provádějícími práce - na jejich náklady - do řádného stavu, zejména by měl být terén vyrovnán, trávníky vykopané a zaseté, a případné poškození stojanu bylo opraveno (§ 2).

V případě potřeby kácení stromů, i částečně uschlé, Uživatel půdy by měl získat povolení od příslušného městského úřadu. Toto oddělení kvalifikuje strom k odstranění po konzultaci se zástupcem Ligy za ochranu přírody (§ 3).

Díky své vzácnosti, 5 dřeviny, jmenovitě tis, Jazyk, otcovská bříza, divoký služební strom a švédský horský popel, spadá pod ochranu druhů v celé zemi na základě nařízení ministra lesnictví a dřevařského průmyslu z 28 Únor 1957 r. o zavedení druhové ochrany rostlin (Dz. U. Ne 15, položka. 78). Lze konstatovat, že existuje dost zákonů, chránit stromy. Jeho plnou účinnost však lze zajistit vědomým dodržováním předpisů a důsledným prosazováním faktory odpovědnými za stav vegetace.