Choroby drzew pochodzenia grzybowego

Na liściach i pędach wielu drzew liściastych, w tym również owocowych, występują nekrozy powodowane przez grzyby z rodzaju Venturia.

Antraknoza kasztanowca, wierzby i ligustra jest powodowana przez grzyb Glomerella cingulata (Stanem) Spauld et Schrenk (stadium konidialne Colletotrichum gloesporiales Peuz.), który poraża górne części pędów i niejednokrotnie liście. Na dębie czerwonym antraknozę z poważnymi następstwami może wywołać Gnomonici sp. Wystąpienie tych grzybów powoduje wcześniejsze opadanie liści, powstają też zaburzenia w przebiegu fotosyntezy. Zaleca się zgrabianie i palenie opadłych liści z drzew opanowanych.

Choroby liści. Na liściach lub igłach występują liczne gatunki grzybów należących do workowców. Rozpowszechnioną chorobą jest mączniak dębowy powodowany przez grzyb Microsphaera alphitoides Griff. et Maublanc. Poważne niebezpieczeństwo stanowi on dla dębów rodzimych, szczególnie jeżeli opanuje aparat asymilacyjny świeżo zregenerowany np. po żerach chrabąszcza lub zwójki zieloneczki. W przypadku „nałożenia się” tych dwóch czynników szkody mogą być poważne, a młode drzewa nawet giną. Zjawisko to jest znane jako „łańcuchowa choroba dębu”. Grzyb w stadium konidialnym objawia się w postaci białego mą-czystego nalotu na liściach, w stadium workowym zaś — jako ciemnobrunatne, kuliste otocznie.

Na wielu gatunkach drzew liściastych występuje plamistość liści powodowana przez grzyby zwane ze-wnętrzniakami workowymi, z rodzaju Taphrina. Objawami porażenia przez zewnętrzniaki workowe są przebarwienia i zniekształcenia liści oraz „czarcie miotły”. Przebarwienie liści wiązów powoduje Taphrina ulmi, brzóz — T. betulae, topoli — T. aurea, klonu tatarskiego — T. polyspora. Liście olszy są zniekształcone przez T. tosquinetti. Czarcie miotły powodowane przez zewnętrzniaki workowe spotyka się na brzozach, olszach i śliwach.

Na liściach drzew występują ponadto czarne smoliste plamy, będące objawami chorób zwanych czarnymi plamistościami. Powodowane są przez grzyby workowe z rodzaju Rhytisma. Do najpospolitszych chorób tego rodzaju należy: czerniak klonowy (patogen Rhytisma acerinum Pers.), porażający liście klonów, jaworu i paklonu, czerniak jaworowy (patogen R. pseudoplatani K. M.), powodujący mniejsze ale liczniejsze plamy na liściach jaworu, i czerniak wierzbowy (patogen R. salicinum Pers.), wywołujący duże, czarne plamy na liściach wierzb. Aczkolwiek czerniaki nie powodują szczególnych szkód w parkach i innych terenach zieleni miejskiej, mają dość duże niekorzystne znaczenie, zmniejszają bowiem wartość dekoracyjną drzew.